Navigace

Obsah

Zpět

Usneseční č. 25/2017 ze zasedání ZO ze dne 27.4.2017

Obec Košařiska

 

U s n e s e n í    č. 25/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Košařiska

ze dne 27.4.2017

 

Zastupitelstvo obce Košařiska po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

Plnění úkolů z usnesení č. 24/2017 : bod 4/1 – splněno – uloženo starostovi.

 

1.       Schvaluje:

1/1     ZO Košařiska schvaluje program ze zasedání zastupitelstva obce  Košařiska č. 25/2017 doplněný o 1 bod.

1/2     ZO Košařiska schvaluje Smlouvu o směně pozemků parc.č. 326/22 (v majetku p.  Sikory  Kazimíra) a parc.č. 326/20 (v majetku obce Košařiska)  oba v k.ú.  Košařiska lokalita Bahna. Rozdíl je 534 m2 v hodnotě 53.400,-Kč,  který  bude uhrazen obcí  Košařiska prodávajícímu p. Sikorovi.

1/3     ZO Košařiska schvaluje Pachtovní smlouvu  mezi obcí Košařiska a Janem Koždoněm, bytem Košařiska 99, na pozemek parc.č. 326/20 v k.ú. Košařiska v lokalitě Bahna. Nájem je bezplatný.

1/4     ZO Košařiska schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu  „Košařiska- chodník v centru obce“ ve výši 300.000,-Kč.  

1/5     ZO Košařiska schvaluje finanční dar ve výši 40.000,-Kč pro MS PZKO Košařiska w  C.R., se sídlem Košařiska čp.94 na zajištění kulturních vystoupení a občerstvení  na akci „Košařišťanský jarmark“.

1/6     ZO Košařiska schvaluje Darovací smlouvu č. Sp/16/2017/St, od TŽ, a.s., se sídlem Průmyslová 1 000, Třinec, jako dar v podobě hutného kameniva v celkové hodnotě nepřesahující 40.000,-Kč.

 

2.        Určuje:

2/1      ZO Košařiska určuje navrhovatelku usnesení p. Koždoňovou Alinu.

2/2      ZO Košařiska určuje ověřovatele zápisu p.   a p. Mazura Daniela a  Koždoňovou Alinu.

 

3.       Neschvaluje:

3/1     ZO Košařiska neschvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu s Miroslavem Lachem, se sídlem Bocanovice čp. 64.

 

4.       Bere na vědomí:

4/1     ZO Košařiska bere na vědomí  Žádost o zpevnění komunikace  parc.č. 1096 v k.ú. Košařiska v lokalitě Řepovice  k RD čp. 114.

         

5.      Ukládá:

5/1    ZO Košařiska ukládá p. starostovi zaslat odpověď občanům z RD čp. 114 ohledně zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1096 v lokalitě Košařiska Řepovice k RD čp. 114.    

 

 

Termíny plnění úkolů jsou do příštího zasedání ZO.

 

 

----------------------------                                                     ----------------------------

   Jana Kohutová                                                               Vítězslav Dyrčík        

      místostarosta                                                               starosta obce

Vyvěšeno: 9. 5. 2017

Datum sejmutí: 25. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět