Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. POčet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500 obyvatel 5 až 15 členů...
Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.
Pravomoc zastupitelstva obce - § 84 zákona o obcích ( obecní zřízení ).
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce ( § 35 odst. 1 ).
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno :
- schvalovat program rozvoje obce,
- schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
- vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
- zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
- ...
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce Košařiska ve volebním období 2014 - 2018.

Dyrčík Vítězslav - starosta obce

Kohutová Jana - místostarosta obce

Mazur Daniel
Kufa František ing.
Vojtechovská Alena ing. arch.
Kantor Karel
Klimek Janusz
Koždoňová Alina
Haratyk Václav

 

Rozdělení částí obce pro členy obecního zastupitelstva:

zde


Starosta obce:

Vítězslav Dyrčík

Tel.: +420 558 362 841
Mobil: +420 724 157 021, +420 724 523 620
e-mail: starosta@kosariska.cz

Starosta ( § 103 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
Starosta zastupuje obec navenek.
- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
- plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,
- může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
- rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
- plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce.
Starostu zastupuje místostarosta.
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.


Místostarosta obce:

Jana Kohutová


Tel.: +420 606 788 889
e-mail: Kohutova.Jana@seznam.cz

Místostarosta ( § 104 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
Místostatosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci ( § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 ).
Místostarosta spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce.


 

Výbory zastupitelstva obce

Výbory

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří ZO. Ze své činnosti odpovídá výbor ZO. Počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

 

Finanční výbor

Předseda: Koždoňová Alina
Členové: Sikora Miroslav, Cieślar Czeslaw

Finanční výbor :

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor

Předseda: Mazur Daniel
Členové: Slawińská Daniela, Kantorová Natalie

Kontrolní výbor :

- kontroluje plnění usnesení ZO

- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Výbor pro národnostní menšiny

Předseda: Klimek Janusz
Členové: Sikora Jiří, Alina Koždoňová

 

Výbor životního prostředí, územního plánování a správy majetku obce - není zřízen
 

 

Výbor pro školské, sociální a kulturní záležitosti obce - není zřízen